Todo Tango by Solo Tango

© Vladart.net | Jazzphoto.ru | Tangophoto.ru